Decision approving the National Strategy for Drugs Prevention, Combat and Control in Vietnam Through 2020 and Orientations to 2030 
Document number
Document code 1001/QĐ-TTg
Issued Date 27/06/2011
Signer Trương Vĩnh Trọng
Summary Decision approving the National Strategy for Drugs Prevention, Combat and Control in Vietnam Through 2020 and Orientations to 2030 
Publisher Government
Type Quyết định
downloadDownload
Code Issued Date Summary
1001/QĐ-TTg 27/06/2011 Decision approving the National Strategy for Drugs Prevention, Combat and Control in Vietnam Through 2020 and Orientations to 2030 
679/QD-TTg 10/05/2011 Approving the Plan of Action for prostitution prevention and combat in the 2011-2015 period
05/2003/ND-CP 21/01/2003 Decree No. 05/2003/ND-CP of the Government dated on January, 2003 on international cooperation in drugs prevention and combat
80/2001/NĐ-CP 05/11/2001 Nghị định số 80/2001/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước
67/2001/NĐ-CP 01/10/2001 Nghị định số 67/2001/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
93/2001/QĐ-TTG 13/06/2001 Quyết định số 93/2001/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy
25/2001/QĐ-UB 31/05/2001 Quyết định số 25/2001/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v ban hành chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2001- 2005
29/2001/QĐ-UB 25/05/2001 Quyết định số 29/2001/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội : Thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống ma túy của TP Hà Nội
24/2001/QĐ-UB 25/04/2001 Quyết định số 24/2001/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v phê duyệt chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2001 - 2005
21/2001/QĐ-UB 28/03/2001 Quyết định số 21/2001/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng : Phòng chông HIV
35/2001/QĐ-UB 28/03/2001 Quyết định số 35/2001/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng : Phòng chống ma túy
34/2001/QĐ-UB 28/03/2001 Quyết định số 34/2001/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng : Phòng chống mại dâm, cai nghiên giảm cầu ma túy
05/2001/TTLT-BTC-BCA 16/01/2001 Thông tư số 05/2001/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 31/2000/QĐ-TTG ngày 2/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập quỹ phòng chống ma túy.
151/2000/QĐ-TTG 28/12/2000 Quyết định số 151/2000/QĐ-TTG của Văn phòng Chính phủ : Phê duyệt chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2001-2005
150/2000/QĐ-TTG 28/12/2000 Quyết định số 150/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2001-2005
48/2000/QĐ-UB 13/12/2000 Quyết định số 48/2000/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v kiện toàn BCĐ phòng, chống tội phạm ma túy của tỉnh
23/2000/QH10 09/12/2000 Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy
35/2000/QĐ-UB 29/08/2000 Quyết định số 35/2000/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v ban hành Quy chế cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
101/2000/QĐ-TTG 23/08/2000 Quyết định số 101/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm
14/2000/BLĐTBXH-BYT 13/07/2000 Thông tư số 14/2000/BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý, chăm sóc, tư vấn cho người nhiễm hIV/AIDS tại Cơ sở chữa bệnh thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
123NextLast »
Page 1/3