Decision approving the National Strategy for Drugs Prevention, Combat and Control in Vietnam Through 2020 and Orientations to 2030 
Document number
Document code 1001/QĐ-TTg
Issued Date 27/06/2011
Signer Trương Vĩnh Trọng
Summary Decision approving the National Strategy for Drugs Prevention, Combat and Control in Vietnam Through 2020 and Orientations to 2030 
Publisher Government
Type Quyết định
downloadDownload
Code Issued Date Summary
53/CP 28/06/1994 Nghị định số 53/CP của Chính phủ : Nghị định quy định các biện pháp xử lý đối với cán bộ, viên chức Nhà nước và những người có hành vi liên quan đến mại dâm, ma túy, cờ bạc và say rượu bê tha
20/CP 05/05/1993 Nghị quyết số 20/CP của Chính phủ : Nghị quyết về việc đẩy mạnh công tác phòng chống nhiễm HIV-Sida
136/NCPL 11/03/1993 Chỉ thị số 136/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Chỉ thị về việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma túy; về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm